Δήλωση Απορρήτου Υποψήφιων Συνεργατών

Δήλωση Απορρήτου Υποψήφιων Συνεργατών

Η εταιρεία με την επωνυμία «BREW RATIO ΙΚΕ» που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής επί της οδού Κύπρου 10, ΤΚ 18346 (εφεξής η «Εταιρεία»)  εγγυάται την προστασία και τον σεβασμό του απορρήτου σας καθώς και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (ΕΕ), τον εθνικό νόμο 4624/2019, καθώς και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «Υφιστάμενη Νομοθεσία»). Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας χορηγείτε κατά την υποβολή της αίτησης ενδιαφέροντος για την ενδεχόμενη ένταξή σας στο δίκτυο franchise της Εταιρείας, μόνο για τη διαχείριση της και την αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας ως συνεργάτη της Εταιρείας.

Συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Με την υποβολή της παρούσας αίτηση συνεργασίας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας ως συνεργάτη στο δίκτυο franchise της Εταιρείας (λ.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό και κινητό), email, περιοχή ενδιαφέροντος και περαιτέρω προσωπικά δεδομένα που εμπεριέχονται στα συμπληρωματικά στοιχεία που μας αποστέλλετε αυτοβούλως). Επιπλέον, μπορεί στην πορεία της αξιολόγησης της αίτησής σας, να σας ζητήσουμε να μας προσκομίσετε περαιτέρω στοιχεία  ή να προγραμματίσουμε κατ’ ιδίαν συναντήσεις προκειμένου να συζητήσουμε τους όρους της ενδεχόμενης συνεργασίας μας

Σκοπός και νόμιμη βάση επεξεργασίας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας, ως συνεργάτη στο δίκτυο franchise της Εταιρείας αλλά και για την επικοινωνία μαζί σας στο πλαίσιο της επικείμενης συνεργασίας μας. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας αποτελεί προηγούμενη ρητή σας συγκατάθεση. Δε μοιραζόμαστε με τρίτους τα δεδομένα που συλλέγουμε σε αυτό το στάδιο, εκτός αν ρητή διάταξη νόμου ορίζει διαφορετικά.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα αρχεία μας για 2 έτη από την υποβολή της αίτησης, ώστε να αξιολογήσουμε το ενδεχόμενο συνεργασίας μας , μετά την πάροδο της ως άνω περιόδου εφόσον δεν προχωρήσει η συνεργασία μας με την ένταξή σας στο δίκτυο franchise της Εταιρείας, τα στοιχεία σας διαγράφονται από τα αρχεία μας.

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία, έχετε τα δικαίωμα: (α) πρόσβασης και ενημέρωσης, (β) διόρθωσης, (γ) διαγραφής, (δ) περιορισμού της επεξεργασίας, (ε) φορητότητας των δεδομένων του και (στ) εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, (ζ) το δικαίωμα να αποσύρετε οποτεδήποτε την συγκατάθεσή σας, θ) να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας στο email dpo-custom@revivalsa.gr

FOLLOW US

Scroll to Top