Πολιτική ασφάλειας τροφίμων

Πολιτική ασφάλειας τροφίμων

Η επιχείρηση με επωνυμία <<BREW RATIO IKE>> δεσμεύεται να εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2018, για την παραγωγή. 

Η διοίκηση της επιχείρησης έχει την ευθύνη της εφαρμογής του συστήματος, αξιοποιώντας πλήρως τους διαθέσιμους πόρους της. Επιδίωξή της είναι η ανταπόκριση στις σύγχρονες υπηρεσίες παραγωγής καλύπτοντας τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών, ενώ ταυτόχρονα τηρεί όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων και την ικανοποίηση των πελατών της, η επιχείρηση <<BREW RATIO IKE>> δεσμεύεται:

 1. Να αναλύει όλους τους πιθανούς κινδύνους που προκύπτουν κατά την παραγωγή και να εντοπίζει πιθανά κρίσιμα σημεία ελέγχου.
 2. Να παρέχει τους κατάλληλους πόρους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και αποτελεσματική διαχείριση του ΣΔΑΤ.
 3. Να προλαμβάνει την εμφάνιση μη συμμορφώσεων, αλλά και να αποκαθιστά αυτές που εντοπίζονται, με τρόπο επαρκή και ικανοποιητικό.
 4. Να μεριμνά για την ανασκόπηση του ΣΔΑΤ ως προς την καταλληλότητά του, σε προγραμματισμένα τακτά διαστήματα.
 5. Να κοινοποιεί, εφαρμόζει και τηρεί την πολιτική ασφάλειας τροφίμων σε όλα τα μέλη της, προμηθευτές, εργαζόμενους και πελάτες.
 6. Να εκπαιδεύει κατάλληλα το προσωπικό που εμπλέκεται στην παραγωγική διαδικασία.
 7. Να διατηρεί αποτελεσματική επικοινωνία με προσωπικό, προμηθευτές, πελάτες, αρμόδιες αρχές και άλλους οργανισμούς που επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεαστούν από την αποτελεσματικότητα ή επικαιροποίηση του ΣΔΑΤ.
 8. Να τηρεί πιστά όλες τις προϋποθέσεις και περιορισμούς που θα τεθούν από το Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, μετά την επίσημη πιστοποίηση κατά ΕΝ ISO 22000:2018.

Η ασφάλεια τροφίμων είναι δεσμευτική τόσο για τη διοίκηση όσο και για το εμπλεκόμενο προσωπικό. Η ευθύνη της εφαρμογής του ΣΔΑΤ ανατίθεται στον Συντονιστή ΣΔΑΤ της επιχείρησης, υπό την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Συντονιστής ΣΔΑΤ αναλαμβάνει, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να κοινοποιήσει την Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης, να την επεξηγήσει και να την αναρτήσει σε εμφανές σημείο εντός των εγκαταστάσεων παραγωγής.

Η επιχείρηση <<BREW RATIO IKE>> καλεί τους πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες της να διατυπώνουν τις προτάσεις τους για τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης και Ασφάλειας Τροφίμων.

FOLLOW US

Scroll to Top